x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Skargi i wnioski Starostwo Powiatowe

Przyjmowanie Skarg, Wniosków i Petycji Wnoszenie skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim

Zasady postępowania z wniesionymi skargami, wnioskami i petycjami określają: • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz.46), • uchwała nr 385/1441/24 Zarządu Powiatu Janowskiego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Rozpatrzenie skargi należy do:

• Rady Powiatu – jeżeli dotyczy zadań lub działalności Zarządu Powiatu oraz Starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

• Starosty – jeżeli dotyczy zadań lub działalności pracowników Starostwa.

Starosta, Wicestarosta, Sekretarz oraz Skarbnik przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji, w każdy czwartek w godzinach 8:00 – 15:45. Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, dniem przyjęć jest następny dzień pracy. Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy wydziałów przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia pracy urzędu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png