x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Preambuła Wniosku/Petycji*:

Publiczne Szpitale nadzorowane przez Powiaty często nie posiadają skrzynek poczty elektronicznej bezpośrednio sprzężonych z elektronicznym dziennikiem podawczym. 

W związku z powyższym: 

§ 1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy  o petycjach w nawiązaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Powiatu o  przekazanie poniższego wniosku/petycji    - do wszystkich miejscowo właściwego dla siedziby Powiatu - Publicznego - Szpitala Powiatowego. 

  

Fakultatywnie – jako podstawa przekazania petycji do Dyrektorów Publicznych Szpitali  -  miejscowo właściwych dla terenu Powiatu  – może również służyć art. 65 §1 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

 

——— Wniosek adresowany do Szpitala miejscowo właściwego dla siedziby powiatu. 

 

Szpital Powiatowy

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor (Prezes) Szpitala [wg. nomenklatury właściwej dla Jednostki 

 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 

 

 

Preambuła Wniosku: 

Wnioskodawca przed wysłaniem niniejszego wniosku zapoznał się z ogólnodostępnym - protokołem pokontrolnym Najwyżej Izby Kontroli o sygnaturze KZD.430.006.2022 Nr ewid. 162/2022/P/22/048/KZD - pt. „Funkcjonowanie Szpitali Powiatowych” 

Rzeczony protokół opublikowany jest na stronach www.nik.gov.pl - gdzie wnioskodawca zapoznał się z jego kontentem  - i gdzie każdy może ad hoc zapoznać się z jego treścią - w celach np. zapobiegania nieprawidłowościom przy wydatkowaniu pieniędzy Podatników, etc  

Oprócz szczegółowej oceny znajdującej się w wyżej wzmiankowanych protokołach pokontrolnych - na stronach nik.gov.pl - moża zapoznać się z podsumowaniem rzeczonej kontroli pod tytułem „Kiepska kondycja szpitali powiatowych” - i preambułą "Aż 217 wniosków pokontrolnych i prawie 500 mln zł finansowych skutków nieprawidłowości – to efekty kontroli NIK dotyczącej funkcjonowania szpitali powiatowych w latach 2020-2022 (…)” 

Jest tam mowa o szeregu nieprawidłowościach  stwierdzonych w kontrolowanych przez NIK szpitalach. Zatem można domniemywać że w innych obszarach - związanych z wypełnianiem zadań publicznych przez Szpitale -  sytuacja może być per analogiam.  

Jeśli tezy zawarte w cytowanym protokole NIK są zgodne z rzeczywistością i odpowiadają stanowi faktycznemu - to sytuacja związana z wydatkowaniem środków podatników w tym obszarze - jest - delikatnie mówiąc - niepokojąca. 

Mamy jednak nadzieję, że może ocena NIK jest zbyt surowa oraz że w innych obszarach wypełniania zadań przez szpitale - sytuacja jest w większym stopniu  lege artis. 

 

Zatem, biorące pod uwagę brzmienie art. 61 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA -  wnioskodawca postanowił zapytać o sprawy związane z jakością wody użytkowanej w szpitalach. 

Punktem wyjścia analizy dokonanej przez wnioskodawcę może być zapis art. 241 : “Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”

 

Oczywiście wszystko w kontekście art. 61 i 63 Konstytucji RP (…) "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym, (…) etc” i art. 225 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)  - dalej KPA -  225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku (…)” 

 

 

Aby potwierdzić rzeczone informacje i przyczynić się ewentualnie do analizy i zwiększenia jawności i transparentności w kolejnym obszarze wypełniania przez Urzędników zadań publicznych, składamy wniosek, o treści jak poniżej:

 

Wniosek 

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:

§1.1)  czy Szpital  podaje użytkowaną  przez pacjentów wodę obróbce pozwalającej na jej filtrowanie i zmiękczenie ? 

§2) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) 

Wnosimy o udzielenie informacji publicznej - czy Szpital poddaje wewnętrznej obróbce wodę użytkowaną przy eksploatacji i czyszczeniu sprzętu medycznego. 

§3) Jeśli odpowiedź na powyższe pytania jest twierdząca wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - kosztów jakie Szpital poniósł w tym zakresie en bloc w 2023 r. oraz nazwy odnośnych dostawców (Firm) wraz z przyporządkowanymi do nich kwotami jakie wydatkowano na usługi świadczone przez tych dostawców w zakresie wzmiankowanych usług/dostaw. 

§4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) 

Wnosimy o udzielenie informacji publicznej - jakie koszty poniósł szpital w 2023 r. w związku z zakupem preparatów i usług w przedmiocie czyszczenia i odkażania urządzeń sanitarnych? 

Wnosimy o podanie nazw 3 największych dostawców usług tego typu (nazw firm) wraz z kwotami przyporządkowanymi jakie wydatkowano na zakup usług/produktów w tych firmach? 

 

§5) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) 

Wnosimy o udzielenie informacji publicznej - czy Szpital posiada basen rehabilitacyjny/pływacki - przeznaczony dla pacjentów i jakie koszty poniósł szpital w 2023 r. w związku z zakupem preparatów tzw chemii basenowej?

Wnosimy o podanie 2 największych dostawców w tej mierze wraz z przyporządkowanymi do nich wydatkowanymi kwotami. 

 

§6) Wnosimy o podanie danych kontaktowych Urzędnika/Pracownika Szpitala, który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy związane z zadaniami dotyczącymi tego obszaru wypełniania zadań publicznych.

Wnioskodawca ma oczywiście na myśli usługi i zadania związane z oczyszczaniem, filtrowaniem, zmiękczaniem i inną obróbką chemiczną i termiczną - wody użytkowanej w szpitalu. 

 

 §6.1) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - kiedy ostatni raz wykonano w Szpitalu/Jednostce -  okresową kontrolę jakości wody ? 

 

 

 

Od ponad 25 lat pytamy o sprawy związane z realizacją zadań publicznych oraz wydatkowaniem środków publicznych  i jak  wynika z analizy dotychczasowych odpowiedzi uzyskanych na podstawie pytań w przedmiocie dostępu do informacji publicznej  - niektóre Gminy/Jednostki  - szczególnie w obszarach informatycznych - czasem nieracjonalnie wydatkują środki publiczne. A przecież  - przy realizacji powierzonych Decydentom zadań publicznych - Jednostka korzyta się z pieniędzy Podatników. 

 

Jak wynika z naszych analiz - w strukturach Administracji Publicznej - sytuacja jest o wiele lepsza. 

§7) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy  -  o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Jednostki/Szpitala/Adresata. 

 

§8) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres zwrotny lub e-mail §5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - na adres zwrotny lub lub na adres e-mail  

§9) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png