x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Informacje dla pacjentów

Prosimy o zapoznanie się z podanymi informacjami, które ułatwią Państwu pobyt w Szpitalu

 

Przyjęcie do szpitala.

Przyjęcia nagłe i planowe do szpitala realizuje Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oddział ten sprawuje również opiekę nad wszystkimi pacjentami przyjmowanymi do szpitala w stanach zagrożenia życia, z urazami, po wypadkach itp.

Jak się przygotować

1. Przed przybyciem do szpitala należy zaopatrzyć się w osobiste przybory toaletowe. Należy zabrać ze sobą kapcie, piżamę, szlafrok i ręcznik, bieliznę, sztućce, kubek lub szklankę.

Prosimy nie zabierać ze sobą do szpitala biżuterii i drogocennych przedmiotów.

2. Dla dopełnienia formalności związanych z przyjęciem należy przedstawić skierowanie do szpitala, dowód osobisty. Dla wystawienia druku o niezdolności do pracy potrzebny będzie dodatkowo nr NIP pracodawcy.

3. W wyznaczonym dniu przyjęcia należy zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, celem dokonania formalności związanych z przyjęciem do szpitala.

4. Prosimy zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji, karty informacyjne z wcześniejszych pobytów.

5. Każdy pacjent z chwilą przyjęcia do szpitala udziela pisemnego upoważnienia  dostępu do dokumentacji medycznej  osobie trzeciej co poświadcza podpisem oraz wyraża zgodę na udzielanie informacji o stanie zdrowia innej osobie i wskazuje imiennie tą osobę.  Zgoda ta jest umieszczona na formularzu historii choroby. 

Pobyt w szpitalu

Każdy pacjent jest informowany o prawach pacjenta z chwilą przyjęcia do oddziału, ponadto karta praw pacjenta jest dostępna  w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń wewnątrz oddziału oraz w formie  ulotki  dostępnej w sali chorych.

Pacjent ma możliwość oddania rzeczy wartościowych i ubrań do depozytu szpitala.

Na czas zabiegu, badania, operacji pacjent ma możliwość oddania do depozytu w punkcie pielęgniarskim rzeczy osobistych, które są wartościowe dla pacjenta.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez pacjenta w salach chorych.

 

Wyjście poza oddział -w przypadku wyjścia poza oddział konieczne jest zgłoszenie tego faktu personelowi pielęgniarskiemu.

 

Informacji na temat zdrowia pacjentów udziela Ordynator Oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny.

Wskazówek dotyczących pielęgnacji, sposobu odżywiania po wypisie ze szpitala udziela Pielęgniarka Oddziałowa.

 

Kuchenka oddziałowa- w kuchence oddziałowej znajduje się lodówka do przechowywania żywności pacjentów. Żywność powinna być opakowana i oznakowana(imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą włożenia do lodówki). Istnieje możliwość zaparzenia kawy i herbaty- potrzebę przygotowania tych napojów prosimy zgłaszać salowym.

 

Segregacja odpadów szpitalnych- ze względów bezpieczeństwa wszystkie śmieci i odpady w oddziale podlegają segregacji. W zależności od ich pochodzenia i ryzyka zagrożenia epidemiologicznego poddaje się je odpowiedniej utylizacji. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących ustaleń:

Niebieskie worki na śmieci przeznaczone są na odpady gospodarcze, resztki pokarmowe, opakowania po żywności, kartony po napojach, gazety itp.

Czerwone worki przeznaczone są na: odpady medyczne, zużyte materiały opatrunkowe(gaziki po pobraniu krwi, bandaże itp.)

 

Telefony- Pacjenci chodzący mają możliwość skorzystania z automatu telefonicznego z własnym numerem, znajdującym się na  holu II i III piętra oraz w oddziale psychiatrycznym.  W Oddziale Dziecięcym znajduje się „Telefon do mamy” -karty do automatu znajdują się u Pielęgniarki Oddziałowej. Wykaz numerów  automatów znajduje się w dyżurce pielęgniarek.

Pacjenci unieruchomieni mają możliwość odbierania rozmów telefonicznych w salach chorych przez telefon bezprzewodowy. Pacjenci mogą korzystać z telefonów komórkowych,  powinno się to odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej oraz ograniczenie rozmów telefonicznych w pomieszczeniach gdzie znajduje się aparatura medyczna(sala intensywnego nadzoru), ze względu na możliwość powstawania zakłóceń w jej funkcjonowaniu.

 

Internet- Pacjenci mają możliwość korzystania z internetu szpitalnego tylko i wyłącznie na własnych komputerach przenośnych i tylko za pomocą internetu opartego na technologii Wi-Fi. Hasła dostępu do sieci dostępne są u pielęgniarki dyżurnej. Pacjent korzystając z internetu powinien to robić w sposób nie zakłócający pracy oddziału i komfortu innych pacjentów.

 

Telewizory- sale pobytu w oddziałach (wewnętrznym, chirurgicznym, urazowo-ortopedycznym, ginekologiczno-położniczo-noworodkowym) wyposażone są w telewizory. Oglądanie programów telewizyjnych jest możliwe po wrzuceniu monety do skrzynki.

 

Opieka duszpasterska- szpital zapewnia możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostępu do opieki duszpasterskiej, zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych chorych. Na tablicy ogłoszeń oraz w dyżurce pielęgniarek znajduje się spis telefonów kontaktowych duszpasterzy kilku wyznań dominujących na terenie działania szpitala, jak i informacja o godzinach odprawiania mszy świętej wyznania rzymsko-katolickiego. Kaplica wyznania rzymsko-katolickiego znajduje się na parterze budynku szpitala obok wind.     Po każdej mszy świętej kapelan odwiedza chorych w oddziałach.

 

Opieka sprawowana przez osoby bliskie

Włączenie rodziny w opiekę powinno być możliwie jak najszersze lecz nie może obciążać innych pacjentów i może być ograniczone ze względów epidemiologicznych.

Zakres opieki świadczonej przez rodzinę i bliskich akceptowany przez personel to:

a) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych: rozmowa, czytanie, zapewnienie troski i bliskości, kontakt przez dotyk  np. głaskanie, trzymanie za rękę,

b) pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych,

c) toaleta ciała: obcinanie paznokci, golenie, czesanie, zmiana pampersa  nawilżanie i natłuszczanie skóry,

d) pomoc w spożywaniu posiłków: karmienie(zgodnie z zaleconą dietą), przepajanie z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem;

e) pomoc przy uruchamianiu: zmiana pozycji ułożenia ciała, odwracanie na boki, asystowanie i pomoc przy wstawaniu z łóżka, pochylaniu się, pomoc przy chodzeniu, wożenie na wózku inwalidzkim,

f) uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem: spacerowanie po korytarzu, sadzanie w łóżku,

W oddziałach zabiegowych  w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonują pielęgniarki/położne.

oddziale dziecięcym personel medyczny oddziału musi być każdorazowo informowany o włączaniu się osób bliskich do opieki nad dzieckiem.

Położnictwo- towarzyszenie przy porodzie; opiekę nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu, połogu sprawuje tylko personel medyczny.

Noworodki- zakres opieki bliskich :

- całodobowy pobyt zdrowego noworodka na sali z matką

- karmienie piersią, obserwacja zachowania dziecka,

-w uzasadnionych wypadkach sztuczne karmienie-na żądanie,

- przewijanie i „chusteczkowanie” noworodka,

-przywożenie dziecka na salę wzmożonego nadzoru w celu ważenia i wykonania niezbędnych czynności pielęgnacyjnych lub diagnostycznych przez położną,

- nadzór nad ewentualną fototerapią sprawowaną w łóżeczku noworodka.

OIT, sala pooperacyjna, sala intensywnego nadzoru w innych oddziałach- wszystkie czynności wykonują pielęgniarki.

Regulamin odwiedzin dostępny jest na tablicach ogłoszeń w oddziałach i na stronie internetowej szpitala. Zalecane godziny odwiedzin 10:00-20:00. Wyjątek stanowią dzieci mające prawo do całodobowej obecności osoby bliskiej.

W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać również w innych godzinach niż określone za zgodą Ordynatora, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

Odwiedziny mogą odbywać się w salach chorych, w pokojach pobytu dziennego, w wydzielonych miejscach na korytarzu z miejscami siedzącymi lub w porze ciepłej w ogrodzie otaczającym szpital( wyjście  poza oddział musi być uzgodnione z personelem oddziału).

Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby.

Na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu!

 

Toaleta dla osób odwiedzających znajduje się na parterze(w okolicy wind).

Data publikacji: 29-04-2019 16:02
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png