x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Regulamin odwiedzin

Odwiedziny w SPZZOZ w Janowie Lubelskim odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny, informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić każdorazowo ustnie Pielęgniarce Oddziałowej bądź Pielęgniarce Dyżurnej.

 

ZALECANE GODZINY ODWIEDZIN

Codziennie w godzinach 10:00-20:00.

• Wyjątek stanowią dzieci mające prawo do całodobowej obecności osoby bliskiej.

• W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać również w innych godzinach niż określone za zgodą Ordynatora, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

• Odwiedziny mogą odbywać się w salach chorych, w pokojach pobytu dziennego, w wydzielonych miejscach na korytarzu z miejscami siedzącymi lub w porze ciepłej w ogrodzie otaczającym szpital( wyjście poza oddział musi być uzgodnione z personelem oddziału).

• Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby.

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala zobowiązane są do:

• dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem,

• pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni,

• wkładania odzieży ochronnej oraz mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem i po zakończeniu odwiedzin do Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego.

• stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala,

• opuszczania Sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich, na każdorazowe polecenie personelu medycznego,

• kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu Szpitala,

• stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,

• przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad dotyczących segregowania odpadów,

• szanowania mienia będącego własnością Szpitala,

• ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w salach wyznaczonych do intensywnego nadzoru medycznego,

• korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających- ogólnodostępnych(parter).

 

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala nie mogą:

• zakłócać spokoju pacjentom,

• zakłócać toku pracy oddziału,

• siadać na łóżkach pacjentów,

• głośno rozmawiać,

• podawać pacjentom żadnych leków, ani suplementów diety,

• dostarczać pacjentowi artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez personel medyczny,

Na terenie Szpitala:

  • spożywać napojów alkoholowych,
  • palić tytoniu,
  • używać narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
  • wprowadzać zwierząt,

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ ODWIEDZAĆ PACJENTÓW TYLKO W TOWARZYSTWIE OSOBY DOROSŁEJ, KTÓRA ODPOWIADA ZA ICH ZACHOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

OGRANICZENIA PRAWA DO ODWIEDZIN

• W zależności od stanu epidemiologicznego panującego w Szpitalu mogą zostać okresowo wstrzymane odwiedziny w Szpitalu.

• Wstrzymanie odwiedzin następuje stosownym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala.

• Oddziały podają treść w/w zarządzenia do publicznej wiadomości.

• Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającym w sposób rażący regulamin odwiedzin. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać personel ochronny lub Policję.

 

ODWIEDZINY W OITiA, SALACH INTENSYWNEGO NADZORU, SALACH POOPERACYJNYCH.

• Odwiedziny mogą odbywać się codziennie w godzinach 10:00-20:00.

• Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów odwiedziny na salach pooperacyjnych, intensywnego nadzoru w OIT mogą odbywać się tylko za zgodą Ordynatora, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

• W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać również w innych godzinach niż określone za zgodą Ordynatora, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

• Odwiedzający zobowiązany jest do wkładania odzieży ochronnej oraz mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem i po zakończeniu odwiedzin do OIT,

• Jednocześnie pacjenta może odwiedzić jedna osoba.

• Pacjenta mogą odwiedzać tylko osoby bliskie.

 

ODWIEDZINY W ODDZIALE PSYCHIATRII

• Odwiedziny mogą odbywać się w pokoju pobytu dziennego, w wydzielonych miejscach na korytarzu z miejscami siedzącymi.

• Nie zaleca się odwiedzania pacjentów przez osoby nieletnie.

• Osoby nieletnie mogą wchodzić na oddział wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

• W oddziale obowiązuje zakaz fotografowania.

Data publikacji: 29-04-2019 16:01
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png