x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Prawa Pacjenta

Drogi Pacjencie!
 
W Zakładzie Opieki Zdrowotnej SP ZOZ korzystając z usług medycznych masz szereg praw i obowiązków.
Aby ułatwić Tobie i nam proces Twojego leczenia zapoznaj sie z nimi.
Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich placówek medycznych i personelu medycznego.

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji RP, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czy też ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

 • pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy,
 • pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących – w sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych,
 • pacjent ma prawo żądać drugiej opinii.
Pacjent ma również prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 

Prawo wyboru:

 • lekarza, pielęgniarski i położnej – w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarza specjalisty – w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, mających umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny.
 • lekarza dentysty – w ramach leczenie stomatologicznego – spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ,
 • szpitala – w ramach leczenia szpitalnego – posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

Prawo do informacji:

 • Pacjent po ukończeniu 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.
 • prawo do informacji o swoich prawach – placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zobowiązana jest umieścić informacje na temat praw pacjenta.
 • prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o sposobach udzielania tych świadczeń.
 • prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej – pacjent ma prawo o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie dla niego w pełni zrozumiała.
 • prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji – pacjent powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje.

Prawo do wyrażania zgody: 

Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. 

Jeżeli pacjent:

 • nie ukończył 18 lat
 • jest całkowicie ubezwłasnowolniony
 • niezdolny do świadomego wyrażania zgody
prawo do wyrażania zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny. 

Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia. 

Pacjent:
 • który ukończył 16 lat,
 • osoba ubezwłasnowolniona,
 • chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem,
ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. 

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej. 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza: 
 • Sprzeciw wobec opinii albo orzecznictwa lekarza można wnieść gdy mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
 • Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej, działającej przy Rzeczniki Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia.

Prawo do dokumentacji medycznej:

Dokumentacja medyczna (kartoteka pacjenta) jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej.
Formy udostępniania:
 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Prawo do:

 • prawo do poufności – bez zgody pacjenta nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent mam natomiast prawo wskazać komu informację objęte tajemnica będą przekazywane. Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.
 • prawo do poszanowania intymności i godności
 • prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Odmowa musi być odnotowana w dokumentacji medycznej.
 • obecność innych osób wymaga zgody pacjenta.
 • prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, przebywając w zakładzie opieki zdrowotnej świadczącym świadczenia całodobowe lub całodzienne.
 • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – prawo do kontaktu z innymi osobami, ale też pacjent ma możliwość odmowy takiego kontaktu. Pacjent ma prawo również do dodatkowej opieki pielęgniarskiej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – jeżeli zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta.
 • prawo do opieki duszpasterskiej.

Skargi pacjentów:

Składane wówczas gdy pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone. Pacjent może:
 • zwrócić się do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownika placówki.
 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta.
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej.
 • złożyć skargę do NFZ – skarga pisemna nie zwierająca imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ja wniosła nie zostanie rozpatrzona.
 • skierować sprawę do sądu
Skargi mogą być składane pisemnie lub ustnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.
Data publikacji: 29-04-2019 15:56
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png