x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie

pzu_fundusz.png

Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA

 

     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. na realizację projektu w zakresie Poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup szaf bhp do szatni pracowniczych. Realizację projektu właśnie zakończyliśmy.

     W ramach projektu zakupiono 30 szt. szaf BHP za łączną kwotę 20 999,00 zł z czego wsparcie finansowe z PZU Życie z Funduszu Prewencyjnego wyniosło: 20 000,00 zł, natomiast pozostałe 999,70 zł stanowi wkład własny SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

     Głównym założeniem przedmiotowego projektu była poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w SPZZOZ w Janowie Lubelskim, poprzez redukcję niekorzystnych oddziaływań szkodliwych czynników w pracy. Mając na uwadze bezpieczeństwo personelu oraz okoliczności wynikające ze specyfiki wykonywanej pracy, realizując zadanie zredukowaliśmy do minimum zagrożenia wynikające z niekorzystnego oddziaływania szkodliwych czynników w pracy. Zakupione wyposażenie przyczyniło się w sposób bezpośredni do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Kolejnym, bardzo istotnym elementem, na który miała wpływ inwestycja, jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego zarówno personelu szpitala jak i pacjentów. Właściwe przechowywanie przez pracowników szpitala odzieży medycznej oraz odzieży prywatnej jest jednym z podstawowych narzędzi zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych. Kluczowe jest tu zapewnienie każdemu pracownikowi odrębnej szafki dwudzielnej (z częścią przeznaczoną na odzież zewnętrzną i służbową pracownika).

     Należy tu również podkreślić, że przedmiotowa inwestycja ma jednocześnie znaczący wpływ na podniesienie efektywności organizacyjnej naszej placówki poprzez dostosowanie wyposażenia szpitala do obowiązujących przepisów względem personelu, co jest niezbędne do prawidłowej jego działalności. A zakupione szafy gwarantować będą ochronę zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png