x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Wniosek do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Preambuła Petycji/wniosku* 

 
Jak wiadomo powszechnie, w polskim  systemie prawnym - art. 68 ust. 3 Konstytucji RP - stanowi expressis verbis 
 : „(…) 
Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
(…) 
Deklaratywny i bezwzględny charakter tego przepisu - powinien wymuszać na polskiej służbie zdrowia ciągłe zwiększanie i unowocześnianie proponowanych usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży, usług, które nie tylko zapewnią stricte fizyczny komfort dla Kobiety i Płodu - ale także komfort psychiczny i świadomość, że Kobieta w każdej chwili może liczyć na pomoc - bez względu na to czy jest w stanie podjąć z własnej inicjatywy działania samo monitorujące i  prewencyjne.
 
Trybunał Konstytucyjny - potwierdził taki sposób rozumowania. 
Zakres podmiotowy art. 68 ust. 3 Konstytucji odnosi się do troski o kobietę, jak i o troskę o zapewnienie rozwoju Narodu. TK ponadto, analizując
pojęcie „szczególnej opieki zdrowotnej”, stwierdził, że „podstawowe znaczenie w tym zakresie mają trzy następujące ustalenia: po pierwsze, szczególna
opieka zdrowotna ex definitione wykracza poza sferę zwykłej, powszechnej opieki zdrowotnej, powinna więc być wzmożona, intensywniejsza lub bardziej wyspecjalizowana, czyli dostosowana do specyfiki potrzeb charakterystycznych dla danej grupy podmiotów, po drugie, celem opieki zdrowotnej
jest nie tylko leczenie i rehabilitacja, ale również dbałość o zachowanie zdrowia oraz po trzecie zapobieganie chorobom. Wobec czego, konstytucyjne gwarancje szczególnej opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży nie dotyczą jedynie świadczeń bezpośrednio związanych z samym porodem ani świadczeń zdrowotnych przysługujących na wypadek wystąpienia choroby lub urazów. Szczególna opieka zdrowotna nad kobietą ciężarną powinna odnosić się do całego okresu związanego z ciążą i obejmować zarówno nadzór nad zdrowiem kobiety, jak i czynności stricte profilaktyczne. 
 
Jak Podaje Główny Urząd Statystyczny (Raport dostępny w Sieci Internet - identyfikowany za pomocą słów kluczowych) 
W ciągu 10 lat liczba mieszkańców Polski spadła o 330 tys. osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny opierając się na wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego. Depopulacja i starzenie się ludności to – zdaniem ekspertów od demografii – liczne wyzwania, przed którymi stanie także polska oświata.
Według danych GUS nasze społeczeństwo starzeje się, co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 65 lat. Przybywa ludności, zwłaszcza wśród kobiet, w wieku poprodukcyjnym. Mniej jest osób w wieku przedprodukcyjnym. Tu z kolei więcej jest mężczyzn.
 
Najwięcej gmin o ubytku ludności większym niż 10 proc. znajduje się na obszarach położonych na północnym wschodzie i na wschodzie Polski. Gminy o większym przyroście położone są wokół największych miast. Tam przyrost ludności jest większy niż 10 proc.
 
Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami protokołu pokontrolnego NIK - poświęconego tematyce depopulacji - o sygnaturze LOP.430.001.2020 Nr ewid. 33/2020/P/19/093/LOP - raport dostępny w sieci Internet. 
 
Data publikacji: 28-10-2022 07:40
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png