x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjentów

Udostępnianie dokumentacji medycznej

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Janowie Lubelskim

Szczegółowe  informacje w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej, można uzyskać pod numerem telefonu:  statystyka medyczna  (15) 87-24-611 wew.  609 lub 610 lub 613

1. W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej, pacjent, jego opiekun ustawowy lub osoba upoważniona, składa pisemny „Wniosek o wydanie kopii ( wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej”.

2. Wzór wniosku można pobrać w siedzibie SP ZZOZ, ul. J. Zamoyskiego 149, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 14.00:

 • w statystyce medycznej (administracja pok.1160)
 • u pracownika archiwum szpitala (administracja pok.1132 lub 1137)
 • w rejestracji ogólnej (parter budynku szpitala)
 • na stronie internetowej www.szpitaljanowlubelski.pl. w  zakładce: „ Do pobrania”

3.  Wnioski można składać w siedzibie SP ZZOZ ul. J. Zamoyskiego 149  od poniedziałku  do piątku, w godzinach od 8.00 – 14.00

 • w statystyce medycznej (administracja pok.1160)
 • u pracownika archiwum szpitala (administracja pok.1132 lub pok. 1137)
 • w rejestracji ogólnej -  w zakresie leczenia ambulatoryjnego (parter budynku szpitala), 
 • lub przesłać drogą pocztową na adres: Dyrekcja SP ZZOZ w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski,  do wniosku przesłanego w formie korespondencji, w przypadku odbioru dokumentacji listem poleconym, należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego osoby, której dotyczy dokumentacja medyczna.

4.  Sporządzenie i wydanie kopii, dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, następuje na koszt wnioskodawcy za pokwitowaniem odbioru.

5. Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem.

6. Odbiór dokumentacji medycznej:

 • osobiście, w godzinach od 8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, w statystyce medycznej  lub od pracownika archiwum
 • listem poleconym na wskazany adres.

7. W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, inną niż wskazana w dokumentacji pacjenta:

 • należy złożyć „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej”,
 • upoważnienie, należy sporządzić w obecności pracownika uprawnionego do udostępniania dokumentacji medycznej, w innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego( pacjenta).
 • wzory upoważnienia można pobrać, jak w przypadku wzoru wniosku  oraz ze strony internetowej SP ZZOZ.
Data publikacji: 29-04-2019 15:42
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png