x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Misja i polityka jakości

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

(jakość i zarządzanie energią)

 

    Celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych  jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia energii.

     Koncentrujemy się na poznawaniu i spełnianiu oczekiwań naszych pacjentów, dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług starając się, by nasza oferta była dostosowywana do ich indywidualnych potrzeb.

 

Przyjętą w tym zakresie politykę realizujemy poprzez następujące cele:

  • Podnoszenie efektywności pracy w zakładzie poprzez ciągłe udoskonalanie organizacji i metod zarządzania,
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości naszych pracowników w zakresie świadczenia usług medycznych i zarządzania energią,
  • Ścisłe określenie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania,
  • Podnoszenie standardu i zwiększanie zakresu świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych,
  • Zapewnienie pacjentom sprawnej realizacji usług w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę,
  • Spełnienie wymagań prawnych odnoszących się do świadczonych usług medycznych oraz wykorzystania i zużycia energii,
  • Poprawę wyniku energetycznego całego zakładu,
  • Uwzględnianie efektów energetycznych przy zakupie różnych wyrobów i usług a także przy projektowaniu i modernizacji całej posiadanej infrastruktury technicznej.

 

     Chcąc osiągnąć powyższe cele w zakresie ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania podjęliśmy decyzje o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania energią według ISO 50001: 2018.

     Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania obu systemów zarządzania weryfikuje powyższą politykę przystosowując ją do zmieniających się warunków.

     Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym  w obszarze świadczenia usług medycznych i zarządzania energią podejmowane są w oparciu  o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

     Powyższa polityka jest znana wszystkim zatrudnionym w zakładzie oraz podana do wiadomości zainteresowanym stronom.

    W oparciu o ogólne cele opracowane są cele szczegółowe jakościowe i dotyczące zużycia energii okresowo weryfikowane przez Dyrektora.     

     Kierownictwo zakładu deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

 

 

Dyrektor

                                                                                               SPZZOZ w Janowie Lubelskim

                                                      mgr Renata Ciupak                                                                                                                                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png