x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski, dn. 22-05-2019

Szanowni Państwo, 

Informujmy, że planowany do zakupu sprzęt medyczny w ramach realizowanego projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim” dnia 20-05-2019r. został dostarczony na oddział SOR za kwotę 414 917,64 zł. Dostawę sprzętu zrealizowały dwie firmy wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego, tj. firma Full-Med Sp. z o.o. i firma RMB System s.c. Przystępujemy do przygotowania dokumentacji niezbędnej do końcowego rozliczenia projektu.

Wszystkim użytkownikom zakupionego sprzętu medycznego życzymy dużo zdrowia

Zespół wdrożeniowy


Janów Lubelski, dn. 10-04-2019

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego dnia 01-04-2019 roku zostały złożone trzy oferty na realizację dostawy sprzętu medycznego ramach projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim” dofinansowanego ze środków UE i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert. Postępowanie po raz pierwszy jest prowadzone w systemie elektronicznym, a ogłoszenie jest zamieszczone na stronie głównej szpitala. Po wyborze oferty nastąpi realizacja dostawy sprzętu medycznego na SOR. 

Zespół wdrożeniowy


Janów Lubelski, dn. 08-01-2019

Szanowni Państwo, 

Informuję, że przystępujemy do rzeczowej realizacji projektu związanej z opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego. Trwają prace związane z szacowaniem i opisem przedmiotu zamówienia przez powołany i oddelegowany zespół osób odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację projektu.

Zespół wdrożeniowy


Janów Lubelski, dn. 23-10-2018

Szanowni Państwo, 

 Pani Dyrektor SPZZOZ w Janowie Lubelskim dnia 15 października 2018 roku w Chełmie podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie lubelskim” nr POIS.09.01.00-00-0334/18-00/1079/2018/521, wartość projektu  496 180,00 zł,  kwota dofinansowania 421 753,00 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny w wysokości 15 % zapewnia Starostwo w formie dotacji.

Cel ogólny projektu: jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Zapewnienie szybkiej oraz efektywnej pomocy medycznej dla ofiar wypadków oraz pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia pozwoli na zmniejszenie zakresu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do aktywności zawodowej.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie janowskim poprzez wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych udzielanych przez janowski SOR.

Celem pośrednim projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie lubelskim.

 Cele przedmiotowego projektu są ściśle powiązane są z celami IX osi priorytetowej.

Cel szczegółowy IX osi priorytetowej zdefiniowano jako zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej. Realizacja zapewni mieszkańcom powiatu lepszy dostęp do infrastruktury ochrony zdrowia. Cel projektu jest zgodny również z celem szczegółowym dla Działania 9.1. Osi IX PO IiŚ, czyli poprawą funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Doposażenie funkcjonującego SOR przełoży się na poprawę warunków pracy, a tym samym skuteczniejsze udzielanie świadczeń ratujących życie. Projekt zgodny jest również z celem ogólnym POIiŚ - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku, sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Inwestycja pozwoli na poprawę zdrowia i wydłużenie długości życia. Zmniejszenie śmiertelności z powodu wypadków, obniżenie poziomu niepełnosprawności umożliwi budowanie lokalnej gospodarki, w której efektywnie korzysta się z zasobów ludzkich, a co sprzyja spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

 W ramach projektu zostanie zakupionych 31 szt.  sprzętu medycznego przeznaczonego tylko  na SOR  takiego jak: 

 1. Kardiomonitor (modułowy) – 2 szt. 
 2. Defibrylator (półautomatyczny)- 2 szt.
 3. Respirator (stacjonarno – transportowy)- 1 szt.
 4. Aparat USG-1 szt.
 5. Pompa infuzyjna (jednostrzykawkowa) -15 szt.
 6. Aparat do podgrzewania płynów -1 szt.
 7. Pulsoksymetr -1 szt.
 8. Kapnograf-1 szt.
 9. Analizator parametrów krytycznych-1 szt.  
 10. Elektryczne urządzenie do ssania-1 szt.
 11. Zestaw do trudnej intubacji- 1 szt.
 12. Zestaw do wentylacji i intubacji - 4 szt.

Obecnie trwają prace nad  przygotowaniem opisu sprzętu medycznego do SIWZ 

Projekt  będzie realizowany do  30- 06-2019 roku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png