x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Wdrożenie systemu e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie lubelskim" Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie

EFRR.jpeg


Janów Lubelski, dn. 04-07-2019

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończono rzeczowa i finansową realizację projektu, wszystkie etapy wdrożenia wykonano zgodnie z harmonogramem umowy z Wykonawcą, przygotowano dokumentację rozliczeniową projektu. Wszystkim użytkownikom nowego systemu życzymy zaspokojenia oczekiwań z nowych rozwiązań informatycznych w codziennej pracy.

Zespół wdrożeniowy.


Janów Lubelski, dn. 12-04-2019

 Szanowni Państwo,

 

Przystąpiliśmy do  V i ostatniego  etapu  wdrożenia projektu zgodnie z harmonogramem umowy z Wykonawcą, który  obejmuje instalację i wdrożenie systemów części administracyjnej.

Cześć administracyjna obejmuje oprogramowanie takie jak: finanse -księgowość, personel, kasa, gospodarka magazynowa, ewidencja aparatury medycznej, ewidencja czasu pracy (grafiki). 

Główne korzyści społeczno-gospodarcze projektu to: - zautomatyzowanie i skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych SPZZOZ'u związanych z: rejestracją i obsługą pacjentów, rozliczaniem i raportowaniem na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne z działalności operacyjnej/medycznej SPZZOZ, czy też obiegiem dokumentacji medycznej oraz administracyjnej, - skrócenie kolejek do rejestracji, - zoptymalizowanie kosztów operacyjnych związanych z drukowaniem i kopiowaniem papierowej wersji dokumentacji medycznej i administracyjnej, - bardziej gospodarne wykorzystanie czasu pracy pracowników, - zwiększenie dostępu do e-usług publicznych, tj. e-rejestracja, e-dokumentacja, e-powiadomienia, e-formularze, e-kontrahent, e-rozliczenia

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu, poprawie ulegnie poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej w zakresie zdrowia.

Trwają szkolenia pracowników administracji oraz lekarzy i pielęgniarek,  celem utrwalenia umiejętności wykonywania czynności według nowego Systemu Informatycznego wdrażanego w SPZZOZ.

 

Zespół Wdrożeniowy Projektu

 

 


Janów Lubelski, dn. 12-03-2019

IV etap realizacji projektu  zrealizowany!

Zrealizowano IV etap wdrożenia projektu zgodnie z harmonogramem umowy z Wykonawcą.

Etap ten  obejmował wdrożenie Systemu na wszystkich oddziałach i komórkach związanych z udzielaniem świadczeń medycznych. Zintegrowany System Informatyczny  (ZSI)  obejmujący część medyczną  jest   ściśle  powiązane z wdrożeniem części administracyjnej, którą też  częściowo wdrażamy.

 Przedmiotowy projekt:

- zapewnia powstanie całkiem nowych e-usług o stopniu dojrzałości 4, tj. e-rejestracja, e-dokumentacja, e-kontrahent, e-rozliczenia;

- zapewnia budowę usług dla pacjentów tj. e-rejestracja, e-dokumentacja, e-formularze oraz  zapewnia wymianę  informacji EDM pomiędzy Ambulatoryjną Opieka Specjalistyczną i POZ;

-zapewnia rozwiązania gwarantujące i podnoszące bezpieczeństwo w zakresie ciągłości działania systemów do prowadzenia  informacji – danych EDM, platform regionalnych, w tym szczególnie w zakresie prowadzenia, wymiany i długoterminowego przechowywania danych  EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej);

- prowadzi do uproszczeń administracyjnych innych niż zwiększenie dostępności i dojrzałości, tj. np. skrócenie czasu oczekiwania na usługę, zmniejszenie zużycia zasobów (koszty papieru, urządzeń kopiujących, czas pracy personelu), optymalizację procesów wewnętrznych związanych z: rejestracją i obsługą pacjentów, rozliczaniem i raportowaniem na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne z działalności operacyjnej/medycznej SPZZOZ oraz obiegiem dokumentacji medycznej i administracyjnej;

 - zakłada integrację systemów oraz zapewnienie ich interoperacyjności;

 - w ramach projektu objęty zostanie jak najszerszy krąg podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w województwie i współpracujących z Wnioskodawcą, tj. bez względu na typ - opieka szpitalna, AOS, POZ oraz bez względu na podmiot tworzący; - w projekcie zastosowano rozwiązania synergiczne polegające na tworzeniu centrów kompetencji, które zapewnią wsparcie m.in. w zakresie budowy architektury systemów informacyjnych, zakupu usług, ITS i oprogramowania oraz przygotowania OPZ;

 - w projekcie zastosowano rozwiązania synergiczne polegające na grupowych zakupach systemów wsparcia (tj. oprogramowania i sprzętu IT);

- projekt łącznie z innymi projektami  SPZZOZ  będzie wykorzystywany przez tych samych użytkowników (tj. pacjenci i pracownicy SPZZOZ);

 - projekt wykorzystuje wiedzę /kompetencje powstałe w innych projektach SPZZOZ ;

- w projekcie zastosowane zostały nowoczesne technologie w celu zmniejszenia kosztów i wpływu na środowisko (tj. energooszczędne);

 - wszystkie aplikacje i interfejsy w ramach projektu zostały przygotowane w taki sposób, który ułatwi dostęp zmarginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) zgodnie ze standardami WCAG 2.010 ponad minimalne wymagania określone w RRM z dnia 12/04/2012 w sprawie KRI (Dz. U. 2016., poz. 113). E-usługi będą dostępne w ramach kontraktu z NFZ.

 Wymienione założenia przyczyniają się do sprawnego zarządzania, monitorowania , ułatwiają  obsługę pacjenta związaną z dokumentowaniem zdarzeń medycznych. 

             Trwają nadal  szkolenia lekarzy i pielęgniarek ,  celem przyswojenia nowych zasad  obsługi dokumentacji medycznej pacjenta, monitorowania, sprawozdawczości według nowego systemu. Wszystko co nowe i inne zawsze niesie za sobą  pewne obawy i niechęć do wdrożenia,  jednak wierzymy, że każdy z pracowników podejmie starania by sprostać nowym zadaniom. Korzyści z wdrożenia będziemy czerpać wszyscy zarówno pacjenci  jak i  pracownicy szpitala.

 Efekty wdrożonego systemu  przełożą się to nie tylko na poprawę obsługi pacjentów ale i na wynik ekonomiczny szpitala. Zakończenie wdrożenia projektu przewidziano na 31 maj 2019r

Do dnia 28 -02-2019r. wydatkowano  ogółem 2 451 477,30 zł  co stanowi  78,24 % kosztów kwalifikowanych .

 

Zespół Wdrożeniowy Projektu


Janów Lubelski, dn. 20-12-2018

Kolejny etap projektu  zrealizowany!

Właśnie zrealizowaliśmy trzeci etap realizacji projektu zgodnie z harmonogramem umowy z Wykonawcą.

Została zainstalowana sieć komputerowa w całym szpitalu,  zakupiono  oprogramowanie części medycznej  RIS/PACS i Teleradiologia  obsługujące  Pracowanie RTG i Tomografii komputerowej.

Zakupiono  również  oprogramowanie służące   ochronie sieci,  kopia bezpieczeństwa i oprogramowanie serwerowe, Ponadto zakupiono urządzenia  i sprzęt komputerowy.

Obecnie rozpoczął się etap instalacji  i wdrożenia  (ZSI) Zintegrowanego Systemu Informatycznego,  który podzielony jest na 2 okresy:  I – obejmuje wdrożenie części medycznej,  II -  obejmuje część  szarą– administracyjną.

Do dnia 18-12-2018r. wydatkowano  ogółem 2 143 977,30 zł  co stanowi  68,43 % kosztów kwalifikowanych .

Trwają szkolenia poszczególnych grup  pracowników szpitala, by było łatwej poruszać się w nowym systemie  obsługi dokumentacji medycznej pacjenta.  W związku z tym, potrzeba nam wszystkim dużo cierpliwości i wyrozumiałości.

 

Zespół Wdrożeniowy Projektu


Janów Lubelski, dn. 29-10-2018

Umowa na informatyzację szpitala podpisana z wykonawcą!

Informujemy,  że dnia 29 października 2018 roku  została podpisana umowa z Wykonawcą na  realizację projektu pn.  „ Wdrożenie e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie lubelskim” na kwotę brutto 3 028 811,15 zł

Firmą realizującą rzeczowa realizację projektu  jest Konsorcjum:

- Simple S.A.  ( lider ) Al. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa

Medinet Systemy Informatyczne  Sp. z o.o.   Ul. Oleska 121, 45-231 Opole

 

Wdrożenie projektu  podzielono na następujące etapy:

Etap

Zakres prac

Termin zakończenia etapu

I

Wykonanie instalacji sieci komputerowej

 Nie dłużej niż 28.11.2018

II

Dostawa sprzętu informatycznego i licencji systemowych i baz danych

 Nie dłużej niż 28.11.2018

III

Instalacja i wdrożenie systemów RIS/PACS i Teleradiologia

 Nie dłużej niż 13.12.2018

IV

Instalacja i wdrożenie systemów części medycznej

Nie później niż do 28.02.2019

V

Instalacja i wdrożenie systemów części administracyjnej

Nie później niż do 31.05.2019

 

Każdy etap realizacji projektu  poprzedzony będzie spotkaniem informacyjno –organizacyjnym celem zapoznania się z oprogramowaniem i organizacją prac wdrożeniowych.   

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy Zintegrowanego Systemu Informatycznego z niezbędnym sprzętem, obejmującego część szarą – administracyjną oraz część białą – medyczną z konfiguracją do obsługi części medycznej oraz administracyjnej, rozbudowa sieci teleinformatycznej, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wymaganego zgodnie z SIWZ wraz z oprogramowaniem systemowym.

Dostawę oprogramowania - Zintegrowany System Informatyczny wraz z niezbędnym sprzętem obejmuje: dostawę, instalację, konfigurację, wykonanie wdrożenia oprogramowania wraz ze szkoleniami personelu, oraz serwisem i nadzorem autorskim nad dostarczonym oprogramowaniem, a także dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej: sprzęt komputerowy, serwery, instalowanie okablowania komputerowego, systemy informacji medycznej, pakiety oprogramowania antywirusowego, pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania, pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych

Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje:

Lp.

Nazwa / rodzaj sprzętu

Ilość

 

1

Serwer domeny

1 szt.

2

Serwer systemów informatycznych i baz danych

2 szt.

3

Macierz dyskowa

1 szt.

4

Półka dyskowa macierzowa

1 szt.

5

Biblioteka taśmowa

1 szt.

6

Zestaw komputerowy

81 szt.

7

Przełącznik rdzeniowy / serwerowy

1 szt.

8

Drukarka sieciowa monochromatyczna z duplexem

60 szt.

9

Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, xero, drukarka) z duplexem

14 szt.

10

Tablet

11 szt.

11

Pielęgniarski terminal mobilny

11 szt.

12

Szafa RACK wraz z wyposażeniem na potrzeby serwerów

1 szt.

13

UPS 10 kVA

2 szt.

14

Infokiosk

1 szt.

15

Czytniki kodów kreskowych

12 szt.

16

System operacyjny w komputerach PC

33 szt.

 

Razem

233 szt

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

 

1

Ochrona sieci

1

 

2

Kopie bezpieczeństwa

1

 

3

Oprogramowanie serwerowe

1

 

4

Oprogramowanie części medycznej: (47 licencji )

1

 

- Izba Przyjęć (5 szt. Licencji)

 

- Oddział (1 szt. Licencji open)

 

- Pracownia Diagnostyczna (1 szt. Licencji open)

 

- Blok Operacyjny (5 szt. Licencji)

 

- Blok Porodowy (3 szt. Licencji)

 

- Rehabilitacja (5 szt. Licencji)

 

- Przychodnia (1 szt. Licencji open)

 

- Zlecenia medyczne (1 szt. Licencji open)

 

- Statystyki i analizy (1 szt. Licencji open)

 

- Kalkulacja kosztów leczenia (1 szt. Licencji open)

 

- Kontrakty i rozliczenia (5 szt. Licencji)

 

- RIS/PACS (1 szt. Licencji open);

 

- Teleradiologia (1 szt. Licencji open)

 

- Zakażenia szpitalne (1 szt. Licencji open)

 

- Apteka (5 szt. Licencji)

 

- Apteczka Oddziałowa (1 szt. Licencji open);

 

- Dystrybucja Leków (1 szt. Licencji open)

 

- Laboratorium (5 szt. Licencji)

 

- E-Portal (1 szt. licencji)

 

- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

(1 szt. Licencji open)

 

- Aplikacja na tablety (1 szt. Licencji open)

 

5

Oprogramowanie części administracyjnej: (6 licencji)

1

 

- Finanse-Księgowość (1 szt. licencji)

 

- Personel (1 szt. licencji)

 

- Kasa (1 szt. licencji)

 

- Gospodarka Magazynowa (1 szt. licencji)

 

- Ewidencja Aparatury Medycznej (1 szt. licencji)

 

- Ewidencja Czasu Pracy (Grafik) (1 szt. Licencji open)

 

WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ

 

1.

Wykonanie instalacji sieci komputerowej

 
     

Wszystkich uczestników  projektu – pracowników szpitala , prosimy o czynne włączenie się w rzeczową realizację  projektu  w poszczególnych  jego etapach wdrażania.


Janów Lubelski, dn. 26-09-2018

Szanowni Państwo !


      W ramach projektu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór oferty w celu wyłonienia Wykonawcy projektu.

Dnia 19 września 2019 r zostały otwarte 2 ofert , obecnie trwa badanie i analiza złożonych ofert. Plakaty rozmieszczone na terenie szpitala informują, o celach i zakresie projektu realizowanego zgodnie z umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i przystąpienie do rzeczowej realizacji projektu .


Janów Lubelski, dn. 08-08-2018

      Z przyjemnością informujemy Państwa, że dnia 24 lipca 2018 roku Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pt "Wdrożenie systemu e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie lubelskim" Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia realizowanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/17 Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020 . Projekt po ocenie merytorycznej uzyskał 100 % punktów.

      Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończenie przewiduje się na II kw. 2019 roku. Obecnie opracowano dokumentację przetargową i zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wartość projektu ogółem to 3 239 610,90 zł Kwota dofinansowania – 2 768 829,01 zł - tj 85 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny i koszty niekwalifikowane zapewnia Starostwo Powiatowe w wysokości – 454 576, 64 zł tj. 13,96%, pozostałe środki w wysokości 34 040,25 zł tj. 1,04% - pochodzą ze środków własnych SPZZOZ.

      Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego i sprzętu oraz urządzeń komputerowych łącznie 233 szt., a także instalacja sieci komputerowej w pomieszczeniach szpitala.

      Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w służbie zdrowia w powiecie janowskim. Cel szczegółowy projektu: - rozwój informatyzacji i wdrożenie w SPZZOZ w Janowie Lubelskim elektronicznych usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości w zakresie zdrowia, tj. e-rejestracja, e-dokumentacja, e-powiadomienia, e-formularze, e-kontrahent, e-rozliczenia; - Zautomatyzowanie wewnętrznych procesów biznesowych SPZZOZ w Janowie Lubelskim związanych z: rejestracją i obsługą pacjentów, rozliczaniem i raportowaniem na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne z działalności operacyjnej/medycznej SPZZOZ oraz obiegiem dokumentacji medycznej i administracyjnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania podstrony projektu na której będziemy zamieszczać informacje związane z realizacją i postępem prac wdrożeniowych. Osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu Dyrekcja SPZZOZ w Janowie Lubelskim składa serdeczne podziękowania, pacjentów zaprasza do korzystania z usług medycznych Szpitala.

Data publikacji: 29-04-2019 14:45
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png