x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Co nowego w szpitalu...

Minął kolejny rok. Czas na podsumowania i refleksje…

Poniżej przedstawiamy aktualny stopień zaawansowania  złożonych  przez SP ZZOZ wniosków oraz realizowanych inwestycji, w tym zakupowych:

1. W dniu 24 lipca 2018 roku podpisano umowę dotyczącą dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Lubelskiego zadania informatyzacji szpitala. Realizacja projektu pn.  „Wdrożenie systemu e-zdrowia w SPZZOZ w Janowie Lubelskim” trwa, a zakończenie i końcowe rozliczenie  nastąpi w II kwartale 2019 roku. Wartość projektu ogółem to 3 152 145,82 zł (kwota po przetargu) Kwota dofinansowania – 2 663 118,69 zł

Wkład własny i koszty niekwalifikowane  zapewnia Starostwo Powiatowe w wysokości – 489 027,13 zł (w tym kwota  34 040,25 zł środki własnych SP ZZOZ). Aktualnie wykonaliśmy  trzeci  etap realizacji projektu, zgodnie z   harmonogramem  i umową z Wykonawcą -   Konsorcjum firm:  Simple  S.A.( lider)  i Medinet  Systemy informatyczne  Sp. z o.o. 

Została zainstalowana sieć komputerowa w całym szpitalu. Zakupiono  oprogramowanie części medycznej  obsługujące  Pracowanie RTG i TK. Zakupiono  również   oprogramowanie służące   ochronie sieci,  kopia bezpieczeństwa i oprogramowanie serwerowe. Ponadto zakupiono urządzenia  i sprzęt komputerowy   w ilości 233 szt. Obecnie rozpoczął się etap montażu i wdrożenia  (ZSI) Zintegrowanego Systemu Informatycznego,  który podzielony jest na 2 okresy:  I – obejmuje wdrożenie części medycznej,  II -  obejmuje część  szarą– administracyjną. Do dnia 31-12-2018- wydatkowano   ogółem  2 143 977,30 zł  co stanowi  68,43 % kosztów kwalifikowanych . Trwają szkolenia poszczególnych grup  pracowników szpitala w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania.

2. W dniu 11 września 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim”.Stosowną umowę z dostawcą podpisano w dniu 14 września br. Karetka została dostarczona i rozliczona. Na jej zakup Wojewoda Lubelski przyznał dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim środki w kwocie 400 000,00 zł. w formie dotacji z rezerwy. Stosowny wniosek o środki  złożył Poseł Jerzy Bielecki wraz z Poseł Gabrielą Masłowską. Karetka jest wyposażona dodatkowo w urządzenie do kompresji (automatycznie wykonujące masaż serca), krzesełko kardiologiczne, nosze i ssak elektryczny.

3. W dniu 15 października 2018 roku w Chełmie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  w programie POIiŚ  w zakresie realizacji  wniosku pn: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim”. Umowę podpisywał osobiście Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny dla oddziału, min. kardiomonitory, defibrylatory, respirator, aparat USG, pompy infuzyjne, aparat do podgrzewania płynów, analizator parametrów krytycznych i inne wskazane we wniosku. Wniosek opiewa na łączną kwotę 496 180,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 421 753,00 zł. Udział własny (zabezpieczony przez Powiat Janowski) stanowi kwotę 74 427,00 zł. Realizacja projektu – do końca I półrocza 2019 roku.

4. W dniu 27 lipca br. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn: „Dostosowanie układu pomiarowego do rozliczeń TPA.” Inwestycja miała na celu dostosowanie naszych urządzeń pomiarowych  do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym opomiarowania zużycia energii w tzw. rozdzielczości godzinowej. Całkowity koszt w/w zadania wyniósł 54 735,00 zł,  tj.: 4 305,00 – za opracowanie stosownej dokumentacji. 50 430,00 zł. - za wykonanie zadania. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych szpitala. Dzięki jego realizacji SPZZOZ przystąpił do wspólnego z powiatem i gminami przetargu na dostawy energii na dwa najbliższe lata, na zdecydowanie korzystniejszych warunkach niż gdyby taki przetarg ogłoszono samodzielnie.

5. W dniu 3 września br. ogłoszono przetarg pn. „Wykonanie adaptacji  budynku kuchni na potrzeby administracyjno – biurowe” realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku szpitala z przeznaczeniem na dostosowanie budynku po byłej kuchni na potrzeby administracji szpitala” Inwestycja ma na celu przeniesienie służb administracyjnych szpitala w inną lokalizację, co w konsekwencji ma doprowadzić do przywrócenia funkcjonalności pomieszczeń pierwotnie użytkowanych jako specjalistyczne poradnie przyszpitalne. Na ten cel Powiat Janowski zabezpieczył pulę środków w kwocie 350 000,00 zł. w budżecie własnym. W postępowaniu przetargowym w dniu 19 września br. wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przekraczała kwotę szacowana na realizację zadania,  w związku z tym przetarg unieważniono. Kolejny przetarg został ogłoszony w dniu 5 grudnia 2018 roku.

6. W dniu 20 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie podpisaliśmy umowę w sprawie dofinansowania projektu pn. „Zdrowie SPZZOZw Janowie Lubelskim – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby szpitala” złożonego w ramach konkursu w  RPO Województwa Lubelskiego. Umowa dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego oraz wymiany agregatu prądotwórczego w szpitalu. Wartość projektu ogółem to 6 870 506,70 zł Kwota dofinansowania z UE 4 584 689,12 zł Pozostałą kwotę  2 285 817,58 zł zabezpiecza Powiat Janowski. Projekt ma na celu podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Janowskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 228 szt. sprzętu, m.in. aparaty USG, aparat RTG, stoły operacyjne, stoły zabiegowe, kardiomonitory, respiratory oraz inny niezbędny sprzęt stanowiący wyposażenie oddziałów, poradni, sterylizatornii, bloku operacyjnego, pracowni RTG. Rozpoczęto procedury związane z opisem przedmiotu zamówienia. Realizacja i rozliczenie projektu mają nastąpić w latach 2019 -2020.

7. We wrześniu bieżącego roku dostaliśmy informację z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o przyznaniu dla naszego szpitala sprzętów i urządzeń służących pomocy dzieciom. W bieżącym roku WOŚP przekazała szpitalowi bilirubinomierz, 2 aparaty KTG z funkcją monitorowania akcji serca bliźniąt, mierzenia ciśnienia, temperatury i akcji serca  pacjentki, 2 detektory tętna płodu, 2 lampy do fototerapii na statywie. Aktualnie czekamy na realizację deklaracji ze strony Fundacji i przekazanie: inkubatora, kardiomonitora, pulsoksymetru, wagi elektronicznej, 4 pomp strzykawkowych, tzw. ciepłego gniazdka oraz foteli do karmienia niemowląt.

8. W zakresie realizacji zadania pn „Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń SP ZZOZ w Janowie Lubelskim do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku”, tj. dostosowania szpitala do wymogów sanitarno–epidemiologicznych oraz do wymogów ochrony przeciwpożarowej. W roku bieżącym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, technicznej, przedmiarowej i kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej za kwotę 43 000,00 zł. Planowany termin dostarczenia dokumentacji – styczeń 2019r.


W  2018 roku  w ramach dostosowania szpitala zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonanie śluzy umywalkowej przed wejściem na trakt porodowy

Koszt materiału: 1 523,38 zł.

2. Malowanie łazienek i kuchenki oddziałowej w Oddziale Dziecięcym

Koszt materiału: 726,16 zł.

3.Wykonanie oznaczenia miejsca lądowania i startu śmigłowców LPR

Koszt materiału: 197,75 zł.

4. Remont sali resuscytacyjno – zabiegowej w SOR

Koszt materiału: 5 907,05 zł

Koszt wykonania: 9 840,00 zł.

5. Malowanie pomieszczeń poradni dermatologicznej i reumatologicznej

Koszt materiału: 455,60 zł.

6. Zakup i montaż klimatyzatora w Centralnej Sterylizatornii

Koszt całkowity: 4 535,99 zł.

7. Zakup i montaż klimatyzatora w Laboratorium

Koszt całkowity: 3 800,00 zł.

8. Wymiana poszycia dachu na budynku prosektorium i budynku hydrofornii

Koszt całkowity:   6 573,75 zł - materiał, 8 168,43 zł – usługa

9. Remont pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego

Koszt materiału na koniec grudnia: 219,58 zł.

10. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego  oraz oznaczenia dróg ewakuacyjnych

Koszt materiału: 1 785,64 zł.

11. Remont brudownika i magazynu sprzętu medycznego w SOR

Koszt materiału:  5 907,05 zł.

Zadania powyższe realizowano stopniowo, wg kolejności określonej w stosownych zaleceniach pokontrolnych służb i inspekcji. Łącznie w zadaniu  w ramach programu dostosowawczego oraz w zaleceń pokontrolnych  wydatkowano w 2018 roku kwotę: 49 640,38 zł Dzięki darowiźnie Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski  w kwocie 10 000, 00 zł  zabezpieczono przed okresem jesienno – zimowym dachy dwóch pawilonów  szpitalnych  - pokryto dach nad oddziałem rehabilitacji oraz dach nad działem fizjoterapii. Niezbędnych napraw dokonali pracownicy szpitalnej grupy remontowej. Zrealizowano remont 2 pomieszczeń w oddziale chirurgii, gdzie wyodrębniono dodatkowe pomieszczenie magazynowe. Ponadto dzięki darowiźnie BLACK RED WHITE w Biłgoraju, wymieniono meble w kilku pomieszczeniach oddziału chirurgii, na łączną kwotę 8 557,11 zł.

 

 W dniu 5 grudnia 2018 roku podpisaliśmy kolejną umowę darowizny.  Caterpillar Poland Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim przekazał na rzecz szpitala kwotę 50 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup opisowej stacji lekarskiej do pracowni RTG.  Stację zakupiono. Aktualnie stacja w trakcie montażu i instalacji nowego oprogramowania. W bieżącym roku, zgodnie z koncepcją stałego rozwoju usług medycznych świadczonych w szpitalu, pozyskano/ zakupiono następujące sprzęty medyczne:

Dzięki dotacjom Gminy Janów Lubelski dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii zakupiono :

-  2 zestawy  pomp infuzyjnych (w zestawie -5 pomp + stojak)

-  urządzenie do dezynfekcji

-  zestaw 3 pomp infuzyjnych ze stacją dokującą.

Dotacje opiewają na łączną kwotę 75 117,47zł.

Szpital ze środków w własnych  dołożył kwotę  2 256,97 zł.

Darowizny od firmy Full-med :

- łóżko do transportu pacjenta w pozycji leżącej dla Oddziału Wewnętrznego na kwotę  3 927,01 zł.

- taborety zabiegowe na Blok Operacyjny na kwotę 522,88 zł.

detektor tętna płodu dla Poradni K na kwotę 442,04 zł.

narzędzia na OGPN na kwotę 1 664,08 zł.

Darowizna od firmy Zarys International Group w Zabrzu w postaci regałów na Blok Operacyjny na kwotę 1 377,60 zł.

Ze środków własnych szpitala zakupiono:

- Aparat USG EZONO dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii za kwotę 51 000,00 zł

- płyty obrazowe oraz kasety do aparatu RTG za kwotę 11 471,22 zł

- Kapnometr do karetki Zespołów Ratownictwa Medycznego za kwotę 11 556,00 zł

- Narzędzia do Pracowni Endoskopowej za kwotę 10 514,88 zł

- Źródło światła na Blok Operacyjny za kwotę 18 000,00 zł

- 2 szt. optyki artroskopowej na Blok Operacyjny za kwotę 7 128,00 zł.

podgrzewacz płynów infuzyjnych do Sali cięć cesarskich za kwotę 1 400,00 zł.

- przyłóżkowy aparat RTG na potrzeby SOR za kwotę 35 856,00 zł.

Łącznie na sprzęty zakupione ze środków własnych wydatkowano kwotę : 95 926,10 zł.

Ponadto na bieżąco realizowano bardzo kosztowne naprawy sprzętów medycznych i innych urządzeń szpitalnych oraz ich przeglądy. Na koniec listopada 2018 2018 roku koszt tego zadania opiewał na kwoty:

Sprzęt medyczny – 237 996,53 zł

Sprzęt pozostały -     88 938,47 zł

Bieżące koszty funkcjonowania szpitala  są bardzo wysokie, pomimo to udaje się nam w miarę regularnie dokonywać odnowienia sprzętów medycznych, modernizować i remontować poszczególne komórki szpitalne.

 

 

Za pomoc w tym zakresie serdecznie dziękujemy

– Pracownicy i Dyrekcja SP ZZOZ w Janowie Lubelskim-

Data publikacji: 16-04-2019 18:16
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png