x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SOR w Janowie Lubelskim

 Janów Lubelski, dnia 02-12-2020 r. 

Szanowni Państwo, 

 

            Projekt budowy lądowiska pod względem rzeczowym i finansowym został zakończony. Protokoły odbioru nowo wybudowanego lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym podpisano 30-10-2020r.  Przeprowadzono stosowne szkolenia z obsługi systemów łączności i komunikowania się w razie potrzeby wezwania śmigłowca.  

            Otrzymaliśmy decyzję  Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisie lądowiska „JANÓW LUBELSKI” jako lądowisko przystosowane do operacji startów i lądowań dla statków przestrzennych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 6000kg i maksymalnym wymiarze śmigłowca do 16 m zgodnie z Instrukcją Operacyjną Lądowiska „JANÓW LUBELSKI”.  To  bardzo dumnie brzmi na mapie lądowisk w Polsce.  Mimo pandemii realizujemy  już kolejny projekt  na potrzeby mieszkańców naszego regionu, mamy nadzieje, że lądowisko  będzie służyło wiele lat i przyczyni się do uratowania życia i zdrowia  potrzebującym pacjentom.

 

Zespół wdrożeniowy projektu. 

 

 

 

 

Janów Lubelski, dnia 25-09-2020 r.

 

Szanowni Państwo, 

Budowa lądowiska dobiega końca, wykonana jest płyta lądowiska – miejsce startów i lądowań,  droga dojazdowa do SOR. Obecnie trwa podłączenie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia, oraz ogrodzenie całego lądowiska.  Całość wykonanych prac zostanie zgłoszona do  Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Państwowego Pogotowia Ratunkowego celem wpisu do rejestru.

Odbiór całego przedsięwzięcia nastąpi do 30-10-2020, ponieważ otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie okresu realizacji.

Z duma patrzymy na realizację projektu,  oczekiwanego  przez mieszkańców naszego regionu, który zapewnieni szybki transport pacjentów z nagłym  pogorszeniem się  stanu zdrowia do specjalistycznych ośrodków.  

 

 lądowisko20201005.jpeg

lądowisko220201005.jpeg

 

Zespół wdrożeniowy projektu. 


 Janów Lubelski, dnia 27-07-2020 r.

Szanowni Państwo, 

Prace związane z budową lądowiska ruszyły wreszcie pełna parą, jednakże ze względu na panującą pandemią koronawirusa COVID-19 Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu zakończenia prac na m-c październik. Obecnie trwają prace związane z: - przygotowaniem podłoża pod płytę lądowiska, - przygotowaniem podłoża pod drogę dojazdową, - wykonaniem wykopu i ułożenie kabli do oświetlenia przeszkodowego, - wykonaniem instalacji do lamp przeszkodowych i oświetlenia płyty lądowiska.

Mamy nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie w realizacji przedsięwzięcia.

 

Zespół wdrożeniowy projektu


 Janów Lubelski, dnia 02-04-2020 rok

Szanowni Państwo, 

    Informuję, że trwają prace związane z budową lądowiska. Wybrany Wykonawca aktualizuje dokumentacje projektowe i przygotowuje dokumentację Wykonawczą, które  wymagają wielu uzgodnień. Trwa przygotowanie terenu pod przyszłe lądowisko.

Ponadto, dnia 02-04-2020 roku został też wybrany inspektor nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z budową lądowiska i przygotowaniem drogi podjazdowej łączącej   Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wstępnie szacuje się,  że  w połowie maja ruszą roboty budowlane.  

Zespół wdrożeniowy projektu


Janów Lubelski, dn.16.01.2020r.

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektor  SPZZOZ  w Janowie Lubelskim  Renata Ciupak  w  obecności Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego i Starosty Powiatu Janowskiego  Artura Pizonia, zaś ze strony Ministerstwa Zdrowia  w obecności  podsekretarza stanu Sławomira Gadomskiego, dnia 19 grudnia  2019 roku w Warszawie  podpisała Umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  w Janowie lubelskim”.

Całkowita wartość projektu wynosi  941 594,56 zł,  kwota dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 800 355,37 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny w wysokości 15% i wynosi 141 239,19 złotych  zapewnia Starostwo  Powiatowe w formie dotacji.

Zakres projektu obejmuje budową całodobowego lądowiska z oświetleniem i możliwością lądowania w różnych warunkach atmosferycznych oraz  remont drogi dojazdowej do SOR w tym ciąg pieszy z lądowiska i drogę p.poż.    

Celem ogólnym projektu: jest budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

Zapewnienie szybkiej oraz efektywnej pomocy medycznej dla ofiar wypadków oraz pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia (zwłaszcza, gdy znajdują się w miejscu o ograniczonym dostępie komunikacyjnym dla karetki pogotowia) pozwoli na zmniejszenie umieralności, czy też zakresu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia oraz umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do aktywności zawodowej. 

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie janowskim poprzez wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Janowie Lubelskim. Realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych udzielanych przez janowski SOR.

Celem pośrednim projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie lubelskim.

Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do zachowania zasady „złotej godziny” oraz wpłynie na „wypełnienie „białych plam” w zakresie dostępu do infrastruktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sposób adekwatny do zagrożeń charakteryzujących różne obszary kraju oraz zapewniając niezbędną opiekę medyczną na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu.

Realizacja projektu już rozpoczęta. Obecnie opracowano  SIWZ i dokumenty przetargowe w dniu 18-12-2019 został ogłoszony przetarg na budowę lądowiska z drogą dojazdowa do SOR. Po wyborze oferty  Wykonawca na wiosnę przystąpi do prac budowlanych.

Kolejnym zadaniem będzie wybór Inspektora nadzoru prac budowlanych  całej inwestycji.

 

Zakończenie projektu planuje się do końca września 2020r.

O postępie prac będziemy informować na naszej stronie internetowej -  zapraszamy.

 

 

Zespół wdrożeniowy projektu. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png