x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Termomodernizacja szpitala

Janów Lubelski, dnia 28-12-2022

 

Szanowni Państwo,  

      Z przyjemnością informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uznał końcowy efekt rzeczowy realizowanego przez nas projektu termomodernizacji szpitala  za osiągnięty i na podstawie przekazanych przez SPZZOZ dokumentów, zatwierdził wykonanie rzeczowe i finansowe umowy o dofinansowanie projektu.  W  dniu 09-12-2022 roku  otrzymaliśmy ostatnią transzę środków finansowych.

 

Ostatecznie koszty realizacji umowy z NFOŚiGW  kształtują się następująco:

Określony umową całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia - 12 282 537,23 zł

Dotacja z NFOŚiGW- 10 020 652,89 zł

Wkład własny oraz koszty niekwalifikowane w łącznej wysokości 2 261 884,34 zł zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Powiatu Janowskiego oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

W trakcie realizacji inwestycji zostały poniesione dodatkowe koszty, które nie były objęte wnioskiem o dofinansowane. Były  to koszty związane z ekspertyzą dachu i audytu energetycznego

W ostatecznym rozliczeniu całkowity koszt inwestycji, zgodnie z dokumentacją księgową wyniósł  12 355 647,23 zł

w tym:

Dotacja NFOŚiGW 10 020 652,89 zł

Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 971 793,46 zł

Dotacja Powiat Janowski  1 273 268,35 zł

Wkład własny SPZZOZ 89 932,54 zł.

Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia energooszczędności kompleksu budynków szpitalnych, które obecnie mniejszym nakładem energii ze źródeł konwencjonalnych,  osiągają lepszy efekt ekologiczny. Poprzez nową elewację oraz otwory okienne i drzwiowe poprawił się ponadto wizerunek szpitala.

 

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za udział  i pomoc w realizacji projektu.

 Zespół projektowy

 

 


Janów lubelski, dnia 13-04-2022

Szanowni Państwo,  

prace związane z termomodernizacją budynków szpitala -  jak można zauważyć,  trwają nadal   ponieważ w  związku z trwająca pandemią Covid -19  zmuszeni zostaliśmy do przesunięcia terminu rzeczowej realizacji projektu.

Pozostało tylko wykonać roboty związane z wymianą sieci ciepłowniczej – 1276 mb   oraz  dokończyć roboty dociepleniowe w Budynku 2 – Pawilon Poradni Specjalistycznych.

 Co prawda wokół budynków  szpitala trwają dodatkowe  roboty budowlane utrudniające  poruszanie się  po terenie,  to jednak jest to już inna inwestycja dotycząca modernizacji parkingów i dróg dojazdowych.   

Mamy nadzieję, że już nic nie jest wstanie nam przeszkodzić by zakończyć największą inwestycję naszego szpitala.


Janów lubelski, dnia 03-12-2020

Szanowni Państwo,  

 informujemy, że  kolejny  etap związany z realizacją projektu w zakresie  termomodernizacji  budynków  szpitala został zakończony.

Etap ten obejmował   głownie roboty dociepleniowe w Budynku Głównym 7746,60 m2  ścian , w tym docieplenie stropodachów wentylowanych granulatem wełny mineralnej, stropodachy niewentylowane styropianem - 4 330,5 m2.  Wymieniono  również wszystkie okna- 568 szt.   i  13 szt.  drzwi   w całym budynku oraz odtworzono instalacje odgromową.  

Zakończenie prac związanych z ociepleniem ścian piwnic i wykonanie opaski odwadniającej zaplanowano na rok następny .

Roboty budowlane  mimo pandemii   COVID-19 zakończyliśmy zgodnie z założeniami.

Ostatni odbiór prac przewidziany  na 2020 rok został podpisany  02-12-2020. W budynku tym zostanie również wymieniona instalacja c.o.,  którą zaplanowaliśmy na rok 2021.,Budynek Główny  prezentuje się znakomicie na co czekaliśmy wiele lat.


 

Janów lubelski, dnia 26-05-2020  

Szanowni Państwo,

 

    Termomodernizacja budynków oczekiwana od wielu lat wreszcie ruszyła. Wszyscy widzimy jak dzień po dniu rosną rusztowania i zabezpieczenia Budynku Głównego. Montowane są już  okna i ocieplane ściany budynków  oraz  piwnic w gruncie, etap ten obejmuje też docieplenie stropodachów. Ponadto obok kotłowni szpitalnej powstaje budowa - montaż kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej.

    Wszystkie te działania jak i już powstała obok szpitala farma fotowoltaiczna przy wykorzystaniu energii słonecznej przyczyniają się do ochrony środowiska, poprawy czystości powietrza co w efekcie przyczynia się do  zmniejszenia zużycia energii.

    Przygotowując projekt termomodernizacji nie zapomnieliśmy również o „lokatorach”   na naszych strychach.

    Według opinii ornitologicznej  stwierdzono siedliska  ptaków : wróbel Passer domesticus ,  kawka Corvus monedula , jerzyk Apus apus ,  nietoperze Chiroptera sp.  dla tych ptaków zostaną  wbudowane  budki lęgowe na budynku szpitala.

 

 Lista znajdujących się  gatunków i liczebności :

1)         kawka – min. 5 par;

2)         oknówka – ok. 33 gniazd (część starych i uszkodzonych) i ok. 20 miejsc po gniazdach; szacowana liczebność to ok. 20 par;

3)         wróbel – szacowana liczebność ok. 12 par;

4)         mazurek - szacowana liczebność ok. 5 par;

5)         gołąb miejski – 1 para;

6)         jerzyk – szacowana liczebność ok. 5 par;

7)         nietoperze – kilka-kilkanaście osobników

 

Opis stwierdzonych gatunków

Kawka – ptak związany z różnymi siedliskami antropogenicznymi. Gniazduje najczęściej w otworach wentylacyjnych, kominach i innych dużych otworach, a także w dużych dziuplach i budkach lęgowych. Gniazduje pojedynczo lub w luźnych koloniach. Jeden lęg w roku, okres lęgowy od początku kwietnia do końca czerwca. W Polsce liczebność gatunku wydaje się stabilna.

Oknówka – związana z wszelkimi budowlami antropogenicznymi. Występuje w zabudowie wiejskiej jak i w dużych miastach. Gniazda ulepione z błota zakłada na zewnątrz budowli we wnękach okiennych, pod balkonami itp. Także np. pod mostami. Najczęściej gniazduje kolonijnie od kilku do nawet kilkuset par. Okres lęgowy od połowy kwietnia do końca lipca. 1-2 lęgi w roku. W Polsce populacja oknówki wykazuje umiarkowany spadek liczebności.

Jerzyk – pierwotnie związany z wysokimi skałami. Obecnie głównie zasiedla wysokie budynki w miastach. Zajmuje też wysoko umieszczone dziuple w starych lasach. W miastach gniazda zakłada w różnych niewielkich otworach i szczelinach w budynkach,  pod dachami, parapetami itp. Często gniazduje kolonijnie. Okres lęgowy od początku maja do końca sierpnia. W Polsce liczebność gatunku wzrasta ale lokalnie występuje spadek liczebności związany z remontami i termomodernizacją.

Wróbel – jeden z najbardziej rozpowszechnionych ptaków w świecie, ściśle związany z siedzibami ludzkimi, zarówno w krajobrazie wiejskim, jak i w miastach. Gniazda zakłada w przeróżnych otworach, szczelinach i zakamarkach budynków. Także w budkach lęgowych i gęstych krzewach. Okres lęgowy od  marca do końca sierpnia, do 3 lęgów w roku. Od co najmniej kilkunastu lat obserwuje się, miejscami drastyczny spadek liczebności związany z deficytem miejsc lęgowych. W krajobrazie wiejskim przyczyną spadku liczebności są też prawdopodobnie zmiany w sposobie gospodarowania w gospodarstwach rolnych.

Mazurek – bliski krewniak wróbla związany głównie z zabudową wiejską oraz peryferiami miast. Gniazduje w zakamarkach budynków, dziuplach, budkach lęgowych. Żeruje często stadnie na polach. Okres lęgowy od marca do sierpnia, 2-3 lęgi w roku. Prawdopodobnie po okresie silnego spadku liczebność mazurka ustabilizowała się na nowym, niższym poziomie.

Gołąb miejski – pochodzi od dzikiego gołębia skalnego. Zasiedla większość miast w Europie. Związany głównie z zabudową śródmiejską, ale występuje także w nowych osiedlach. Gniazda zakłada na strychach, we wszelkiego rodzaju wnękach, na balkonach, na parapetach. Sezon lęgowy może trwać cały rok z kilkoma lęgami w roku. Gatunek nie jest zagrożony.

Nietoperze – duża część gatunków nietoperzy występujących w Polsce, przynajmniej w niektórych okresach roku, jest związana z siedzibami ludzkimi. Nietoperze w różnych okresach roku wykorzystują różne miejsca w budowlach. Latem, w okresie rozrodu, zajmują strychy i wszelkie szczeliny w ścianach i pod dachami. Zimą w okresie hibernacji nietoperze zimują w piwnicach, studniach, obiektach militarnych, ale także w szczelinach ścian i na strychach. Gatunki najbardziej związane z zabudową to: mroczek późny Eptesicus serotinus, borowiec wielki Nyctalus noctula i karliki Pipistrellus sp. Brak jest badań oceniających trendy liczebności nietoperzy ale ze względu na skalę remontów i kurczenie się dogodnych siedlisk, prawdopodobnie przynajmniej lokalnie następuje spadek liczebności. Prawdopodobnie co roku bardzo wiele nietoperzy ginie w swoich ukryciach zamurowanych w trakcie termomodernizacji i remontów budynków.

Wykonawca dołoży wszelkich starań by zgodnie z zaleceniami ornitologicznymi  zabezpieczyć i wykonać miejsca lęgowe dla naszych „lokatorów”.

 


 

Janów lubelski, dnia 03-04-2020  

 

Szanowni Państwo !

 

      Informujemy, że  kolejna umowa dotycząca  realizacji projektu  pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim” została podpisana dnia 06-04-2020 roku  tym razem na Wykonanie instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody użytkowej  dla SPZZOZ o wartości 1 150 050,00 złotych.   Wykonawca wybrany po przeprowadzeniu dwóch procedur  przetargu nieorganicznego jt. firma;  DAJK P.H.U Maciej Kańczugowski z Lublina. W ramach projektu planuj się montaż 152 szt.  kolektorów słonecznych.

Ponadto, został wybrany  inspektor nadzoru nad robotami budowlanymi dedykowany do prac  termomodernizacji budynków szpital, pozostali inspektorzy  branży sanitarnej i ornitologicznej  zostaną wybrani w późniejszym terminie stosowanie do przebiegu prac.   

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i  zapoznania się z kolejnymi informacjami dotyczącymi przebiegu realizacji projektu.


 

Janów lubelski, dnia 12-11-2019  

Szanowni Państwo !

              Informujemy, że  kolejna umowa dotycząca  realizacji projektu  pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim” została podpisana dnia 28 października 2019 roku na wykonanie termomodernizacji budynków szpitala o wartości 9 000 000,00 złotych, Przetarg na to zadanie wygrała firma: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ FLISBUD”  Warszawa.

            Zakres prac obejmuje miedzy innymi: wymianę okien, drzwi, ocieplenie stropodachów i ścian, modernizację instalacji c.o. w tym wymianę 568 szt. grzejników, wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej w ilości 1276 mb, a także remont schodów, tarasów oraz montaż układu opomiarowania i sterowania instalacji.

              Termomodernizacji zostaną poddane 3 budynki tj. Budynek Główny, w którym prace zostaną rozpoczęte z początkiem wiosny 2020 roku, pozostałe 2 budynki - Pawilon Przychodni Specjalistycznych o pw. 489,5 m2,  i Pawilon Przychodni H o pw. 1316 m2 będą realizowane w  2021 roku.

Na rok 2020 planuje się również instalację kolektorów słonecznych w ilości 152 szt. – trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej.

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i  zapoznania się z kolejnymi informacjami dotyczącymi przebiegu realizacji projektu.

 


04-10-2019r.

Z przyjemnością informujemy, że realizacja projektu związana z termomodernizacją budynków szpitala ruszyła pełna parą.

Projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim”  jest dofinansowany w 94,88 % ze środków NFOŚiGW  .

Koszt całkowity projektu to 12 913 689,00  kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych to wartość:  10 847 862 zł. Projekt obejmuję budowę farmy fotowoltaicznej, termomodernizację budynków  w tym: wymianę okien, drzwi kaloryferów, modernizację sieci ciepłowniczej i ocieplenie ścian, a także   montaż  kolektorów słonecznych. Całość prac zostanie zakończona do końca 2021r.        

Obok szpitala  na działce o powierzchni 0,58 ha powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 350 kWp  Dnia 05.09.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą -  EKO-SOLAR Sp. z .o. o.   prace potrwają  do 23.11.2019 r.

Farma zabezpieczy potrzeby szpitala w wysokości ok. 30% zapotrzebowania na energię (w skali roku). Z dumą patrzymy na postępy prac i z niecierpliwością oczekujemy na efekt końcowy.

Wszystkim dziękujemy  za zaangażowanie w przygotowanie i realizację projektu.

 

 

 


10-06-2019r.

W dniu 7 czerwca 2019 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SP ZZOZ w Janowie Lubelskim”.

 

Ze strony Funduszu umowę podpisała p.o. Dyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej Agnieszka Michalska, ze strony SP ZZOZ - p.o. Dyrektora Renata Ciupak.

W uroczystym podpisaniu tak oczekiwanej społecznie umowy udział wzięli p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Marek Ryszka, Poseł na Sejm RP - Jerzy Bielecki oraz Starosta Janowski - Artur Pizoń.

Ze względu na złożony charakter inwestycji, okres realizacji projektu przypada na lata 2019-2021.

Projekt obejmuje termomodernizację trzech budynków szpitala: kompleks budynków głównych, tzw. pawilon za drogą (z poradniami, apteką i sklepem) oraz budynek przychodni od strony ulicy Zamoyskiego. W budynkach tych zaplanowano wymianę drzwi, okien, docieplenie stropodachów z wymianą poszycia dachów, docieplenie ścian i fundamentów, wykonanie instalacji odgromowej, odtworzenie opaski odwadniającej, tarasów i schodów, wymianę instalacji co i cwu w w/w budynkach oraz sieci ciepłowniczej. Ponadto, zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej i solarnej na potrzeby szpitala.

Budżet całego projektu na dzień podpisania umowy przedstawia się następująco:
koszty całkowite (kc) - 12 913 689,00 zł
koszty kwalifikowane ( kk) - 10 847 862,00 zł
koszty niekwalifikowane (knk) - 2 065 827,00 zł
Finansowanie przedstawia się w następujący sposób:
dotacja kk - 94,88% - 10 292 767,00 zł
udział własny - 5,12% - 555 097,00 zł
koszty niekwalifikowane knk - 2 065 825,00 zł

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala poprzez zmniejszenie zużycia energii, zastosowanie OZE, a w konsekwencji zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png